Spolupráca na projektoch cestovného ruchu

Medzi hlavné projekty cestovného ruchu, na spracovanie ktorých sa zameriava združenie patria:

a) projekty pre miestne a regionálne samosprávy (obce a VÚC):

  • Stratégie a koncepcie rozvoja stredísk a regiónov cestovného ruchu
  • Marketingové stratégie rozvoja stredísk a regiónov cestovného ruchu

b) pre podnikateľské subjekty cestovného ruchu:

  • Štúdie realizovateľnosti (feasibility study) zariadení a stredísk cestovného ruchu
  • Podnikateľské (business) plány

Na projektoch sa podieľajú skúsení vysokoškolskí pedagógovia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, odborníci z hospodárskej praxe cestovného ruchu, hotelierstva, pohostinstva cestovných kancelárií, ap.).