O nás

Vznik združenia

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu bolo založené v januári 2014 ako nezisková organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia. Je nástupníckou organizáciou a pokračovateľom v aktivitách občianskeho združenia Slovensko – švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu, ktoré vzniklo v roku 1994 ako súčasť Programu švajčiarskej vlády pre cestovný ruch na Slovensku, ktorý sa v rozličných projektoch realizoval v rokoch 1991-1993.

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom združenia je ďalšie vzdelávanie a poradenstvo v trhovo orientovanom manažmente cestovného ruchu prostredníctvom domácich odborníkov za podpory švajčiarskeho know-how. Pri tvorbe jednotlivých kurzov sa okrem skúseností švajčiarskych odborníkov brali do úvahy aj požiadavky rôznych slovenských organizácií cestovného ruchu. Jednotlivé kurzy majú stavebnicový charakter, ktorý umožňuje ich kombináciu a flexibilné prispôsobovanie potrebám vzdelávania rozličných cieľových skupín.

Naše cieľové skupiny

Hlavnými cieľovými skupinami sú učitelia cestovného ruchu a hotelierstva, súkromní podnikatelia malých a stredných podnikov cestovného ruchu, manažéri stredných a veľkých podnikov, pracovníci štátnych orgánov a orgánov samosprávy, ako aj oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu. Švajčiarske know-how a skúsenosti, ktoré majú lektori združenia z doterajšej činnosti sú zárukou vysokej kvality ponuky vzdelávacích a ďalších aktivít združenia. Činnosť združenia sa zameriava na celoživotné vzdelávanie v cestovnom ruchu, poradenskú, publikačnú a edičnú činnosť, sprostredkovanie študentských praxí v zahraničí. Celoživotné vzdelávanie v cestovnom ruchu je určené učiteľom odborných škôl pre cestovný ruch a hotelierstvo, pracovníkom vrcholového a stredného manažmentu podnikov cestovného ruchu a hotelierstva a pracovníkom prvého kontaktu so zákazníkom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu a neposlednom rade pracovníkom poskytujúcim služby pre cestovný ruch.

Poradenská a publikačná činnosť

Poradenská a publikačná činnosť je určená začínajúcich podnikateľom, podnikom cestovného ruchu a hotelierstva, orgánom štátnej správy a samosprávy, oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu a profesijným zväzom. Má charakter podnikateľských plánov, stratégií rozvoja cestovného ruchu pre regióny a strediská cestovného ruchu, ekologických koncepcií pre podniky a strediská cestovného ruchu, ako aj projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Sprostredkovaných študentských praxí v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v trvaní 4 mesiace (letná a zimná sezóna) sa zúčastňujú nielen študenti vysokých škôl, ale najmä hotelových akadémií a stredných odborných škôl so zameraním na cestovný ruch.

Spolupracujeme

Združenie spolupracuje s nasledovnými organizáciami a združeniami: BBGMP - Bansko-bystrický geomontánny park, Banská Bystrica VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, Banská Bystrica BB VIPA - Vidiecky parlament Bansko-bystrického kraja, Banská Bystrica SZVTA - Slovenský zväz vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, Bratislava ZHR SR - Zväz hotelov a reštaurácií SR Banská Bystrica SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica LAVEX - Záujmové združenie Lanovky a vleky na Slovensku, Liptovský Mikuláš AICES - Asociácia informačných centier Slovenska, Liptovský Mikuláš, UMB - Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica.