Poradenská činnosť v cestovnom ruchu

Poradenská činnosť sa zameriava hlavne na malé a stredné podniky cestovného ruchu, začínajúcich i ostaných podnikateľov v cestovnom ruchu, hotelové akadémie a ostatné stredné odborné školy zamerané na cestovný ruch, miestne a regionálne združenia cestovného ruchu, profesné združenia cestovného ruchu, ako aj samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni.

Poradenská činnosť pre malé a stredné podniky

Zameranie poradenskej činnosti pre malé a stredné podniky cestovného ruchu a začínajúcich ako aj pokračujúcich podnikateľov:

 • vypracovanie podnikateľského plánu, resp. poradenstvo pri jeho spracovaní a posúdenie, najmä pre účely získania úverových zdrojov z banky, resp. získanie potenciálneho investora na jeho realizáciu,
 • posudzovanie projektovej dokumentácie zariadení cestovného ruchu, aby optimálne zodpovedala požiadavkám prevádzky zariadenia, napomáhala zvyšovaniu jej efektívnosti, vytvárala podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb návštevníkom a v neposlednom rade znižovala investičné a prevádzkové náklady,
 • návrh optimálnych organizačných štruktúr zariadení cestovného ruchu (ubytovacích, pohostinských a iných),
 • zefektívnenie marketingových aktivít zariadení cestovného ruchu, najmä s využitím moderných informačných a komunikačných technológií,
 • posúdenie a analýza ekonomiky prevádzky zariadenia cestovného ruchu a návrh opatrení na zefektívnenie jeho činnosti.

Poradenská činnosť pre miestne a regionálne samosprávy je zameraná na:

 • analýzu podmienok rozvoja cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni, návrh vhodných produktov pre strediská a regióny cestovného ruchu a návrhy opatrení na zefektívnenie rozvoja cestovného ruchu
 • pomoc pri vytváraní miestnych a regionálnych štruktúr cestovného ruchu v súlade s platnou legislatívou,
 • školenie pracovníkov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí zabezpečujú úlohy v súvislosti s cestovným ruchom,
 • posúdenie plánov sociálneho a hospodárskeho rozvoja miest, obcí a regiónov z hľadiska cestovného ruchu.

Poradenská činnosť pre hotelové akadémie a stredné odborné školy so zameraním na cestovný ruch:

 • posúdenie vytvorených nových a inovovaných výukových pomôcok a textov (napr. aj pre e-learning) pre študentov (napr. v rámci projektov Operačného programu „Vzdelávanie“),
 • pomoc pri tvorbe nových a inovovaných učebných osnov pre uvedené školy,
 • školenie pedagogických pracovníkov na vybrané témy.

Pre neziskové organizácie, združenia a zväzy cestovného ruchu zabezpečuje hlavne prednáškové aktivity a školenia na vybrané témy.